خانه / مدیریت / دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌

دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌

دانلود رایگان دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ ، مقاله ، تحقیق 

 دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌ ” محصول بازاریابی شده توسط فروشگاه سارا فایل می باشد

دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌

دانلود-پروژه-کارشناسی-اثربخشي‌-پروژه‌هاي‌-انتقال‌-يافته‌هاي‌-تحقيقاتي‌-و-عوامل‌-مؤثر-بر-آن‌فرمت ورد قابل ویرایششامل: ۴۱ صفحه مقدمه         تغيير روش‌هاي سنتي توليد به روش‌هاي جديد و مبتني بر اصول علمي ، يكي از مهمترين عوامل دستيابي به توسعه كشاورزي است كه اين مهم با همكاري محققان، مروجان و كشاورزان حاصل مي‌گردد. پارسل و اندرسون (۱۹۹۷) ، فقدان تكنولوژي لازم و مناسب براي بسياري از سيستم‌هاي معمول زراعي را به خاطر ارتباط ضعيف بين محققان، مروجان و كشاورزان مي دانند. ريل وساندز (۱۹۸۹) نقش كشاورزان را حتي بالاتر از همكاري در آزمايش‌هاي داخل مزرعه يا آنفارم مي‌دانند و اعتقاد دارند كه ارتباط با كشاورزان بايد در حدي باشد كه اطمينان بدهد تحقيقات انجام گرفته در راستاي نيازها و رفع مشكلات كشاورزان است. اگبامو (۲۰۰۰) و ماندي (۱۹۹۲)، براي ترويج دو نقش ارتباطي و تسهيلگري در خصوص تعيين نيازهاي فني و تحقيقاتي كشاورزان، اجراي تحقيقات تطبيقي در مزارع كشاورزان، ارزيابي مشاركتي و انجام بعضي فعاليتهاي گروهي و مشترك با همكاري محققان و كشاورزان قايلند (Agbamu,2000)  و .(Mundy, 1992)از نظر سوانسون و همكاران، (۱۳۸۱) توليد فناوري، شامل برنامه‌ريزي، مديريت و اجراي فعاليت‌هاي تحقيقي در راستاي توسعه، سنجش، سازگار كردن و آزمايش كردن فناوري‌هاي پيشرفته كشاورزي براي كشاورزان و ديگر بهره‌برداران است كه مراحل: تحقيق و كشف، آزمون صحرايي يافته‌ها، ارايه يافته‌هاي جديد به كشاورزان و كمك در بكارگيري فناوري و يافته‌هاي جديد را شامل مي شود. اين فرآيند مي تواند در قالب يك نظام فناوري كشاورزي تحقق يابد (ATS[1]) كه شامل همه افراد، گروهها، سازمان ها و موسساتي است كه مشغول توليد، توسعه و اشاعه فناوري‌هاي جديد و فناوري موجود است (Kaimowite,1991). از سوي ديگر، رولينگ نيز نظام دانش و اطلاعات كشاورزي ( [۲](AKIS را گروهي از افراد و يا سازمان هاي كشاورزي، و ارتباط و تعامل بين آنها مي داند كه در فرآيند توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، بازيابي و اصلاح، تكامل، نشر و كاربرد دانش و اطلاعات، با هدف استفاده از آنها در تصميم‌گيري، حل مشكلات و نوآوري در كشاورزي كشور، درگيرند (Roling,1990) .فقدان يك رابطه كاري و نظام‌مند بين سازمان‌هاي تحقيقي – ترويجي و گروههاي مختلف كشاورزان يكي از مهمترين مسائل نظام‌هاي دانش كشاورزي در اكثر كشورهاي در حال توسعه، از جمله در ايران مي‌باشد. (كرمي دهكردي، ۱۳۷۷).يكي از روشهاي ارتباط فعاليت‌هاي تحقيق و ترويج در چارچوب تحقيق و توسعه[۳]، و همكاري‌هاي مبتني بر تحقيق عملي، ايجاد مزارع تحقيقي- تطبيقي[۴]  است. اين روش امكان استفاده از يك رهيافت كل نگر و يك ظرفيت‌سازي موثر براي همكاري تحقيق و ترويج را فراهم مي‌سازد. (Brion, 2002). تحقيق و ترويج بايد از شروع تا پايان فعاليت‌ها با مشاركت كشاورزان و ايجاد مزارع تحقيقي – تطبيقي در تقويت ارتباط تحقيق و ترويج و در نهايت توسعه كشاورزي به طور موثري اقدام نمايند (Anenias, 2002). محققان كشاورزي در اين فرايند با همكاري و حمايت‌هاي ترويج، در مزارع كشاورزان به انجام تحقيقات تطبيقي مي‌پردازند و چنانچه به نتايج مطلوبي دست يابند آن را در منطقه گسترش مي‌دهند (محمدزاده و صديقي، ۱۳۸۲).          از بدو تاسيس اولين واحد تحقيقات كشور در سال ۱۳۲۲ و تأسيس واحد ترويج كشاورزي در سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۶۶ ، سازمانهاي ترويج و تحقيقات كشاورزي كشور همكاري بسيار ضعيفي داشته‌اند در سال ۱۳۶۶ ارتباط و همكاري دو سازمان وارد مرحله جديدي گرديد و كميته‌اي تحت عنوان ارتباط تحقيق و ترويج و بازنگري طرحهاي تحقيقي – ترويجي تشكيل و دستور العمل‌ طرحهاي تحقيقي – تطبيقي (آنفارم) با استفاده از تجارب موسسه بين‌المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك (ايكاردا)[۵] و روز مزرعه با استفاده از تجارب كشور هندوستان، از ابتداي برنامه پنجساله سوم توسعه در سال زارعي ۷۸-۱۳۷۷ به اجرا گذاشتند.          طرح مشترك تحقيقي – ترويجي طرحي است كه در آن نتايج حاصله از طرحهاي تحقيقاتي پايان‌ يافته (در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي) و يا نتايج حاصل از طرحهاي تحقيقات ناحيه‌اي، با همكاري محقق، كارشناس ترويج و كارشناس واحد اجرايي ذيربط در مزارع كشاورزان مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا بدين وسيله ضمن حصول اطمينان از تطابق و كاربرد اين نتايج در شرايط زارع يا توليد كننده، زمينه مناسبي براي آشنايي كارشناس، مروج، و مددكار ترويجي با يافته‌هاي جديد و همچنين آشنايي محقق با مسايل توليد در سطح مزارع كشاورزان فراهم شود.          طرحهاي تحقيقي – تطبيقي عبارت از آزمايشاتي است كه به منظور انطباق يافته‌هاي تحقيقاتي و ارزيابي در زمينه بهزراعي، بهنژادي، تنش‌هاي زنده و تنش‌هاي محيطي محصول مورد نظر، در شرايط زارع اجرا ميگردد، تا علاوه برحصول اطمينان از اثرات مثبت و كاربردي توصيه‌هاي ارائه شده، نسبت به انتقال سريع فناوريها و يافته‌هاي تحقيقاتي به كشاورزان و بهره‌برداران اقدام شود.روز مزرعه نوعي بازديد و همايش و تبادل نظر محققان، مروجان، كارشناسان موضوعي و كشاورزان است كه بصورت عملي و در مزرعه و يا واحد توليدي انجام مي‌گيرد و هدف كلي‌ آن انتظام بخشيدن به ارتباط محققان، مروجان و كشاورزان به منظور بررسي و اولويت‌بندي محدوديت‌هاي علمي و فني موجود در روند توليد و رفع محدوديت‌ها از طريق تسريع در انتقال يافته‌هاي تحقيقاتي و فناوري‌هاي مناسب و آشنايي مسئولين با دستاوردهاي تحقيقاتي است (كميته بازنگري طرح هاي تحقيقي – تطبيقي و انتقال يافته‌ها، ۱۳۷۷).۱- ATS: Agricultural Technology System2- AKIS: Agricultural Knowledge and Information System1- Research and development (R & D)2- On farm3- ICARDA (International Center for Agricultural Research in Dry Areas)

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “دانلود پروژه کارشناسی اثربخشي‌ پروژه‌هاي‌ انتقال‌ يافته‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و عوامل‌ مؤثر بر آن‌  “توسط پورتال  سارا فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: sara-file.ir

همچنین ببینید

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران استان اردبیل)…

بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های جامع زندگی با تاکید خاص بر تبلیغات (مطالعه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *