خانه / فنی و مهندسی / ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ

ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ

دانلود رایگان ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ ، مقاله ، تحقیق 

 ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ ” محصول بازاریابی شده توسط فروشگاه سارا فایل می باشد


۷ صفحه PDF ﭼﮑﯿﺪه   ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎن ﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارات ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ، ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .دراﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬرﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ  –  دﺳﯿﺒﻞ ۳ ﺑﺎرزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﺼﻮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه وﯾﮑﯽ ازوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي اﯾﻦ ۱/۵۵ GHz  درﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ ۲۰dB ﺑﺮاﺑﺮﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﺑﺎﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮاز ۱۳ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ ﺧﯿﻠﯽ وﺳﯿﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز اﺷﺎره ﮐﺮد. ﻣﯿﺰان ﺗﯿﺰي ﭘﺎﺳﺦ درﺑﺎﻧﺪ ﮔﺬار  درﺣﺪود   از۰/۲۲ GHz  – ﺗﺎ ۳ dB – ﻣﯽﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل دراﯾﻦ ۴۰ dB ﺑﺎﻧﺪراﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬرﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﯾﺪوﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮدن درﺑﺎﻧﺪﮔﺬار،ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ،ﻣﯿﺰان ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ درﺑﺎﻧﺪﺗﻮﻗﻒ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺑﻌﺎدﮐﻮﭼﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺗﻀﻌﯿﻒ   . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖADS ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.در روﻧﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار …

این محصول ارزشمند “ﻃﺮاﺣﯽ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﺎﯾﮑﺮواﺳﺘﺮﯾﭗ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺬر ﺑﺎ رزوﻧﺎﺗﻮر اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﯿﻀﻮي ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻗﻄﻊ وﺳﯿﻊ  “توسط پورتال  سارا فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

منبع: sara-file.ir

همچنین ببینید

پاورپوینت درباره نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي

پاورپوینت درباره نيروي كار فناوري اطلاعات ، سواد اطلاعاتي لینک دانلود و خرید پایین توضیحات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *